October 20, 2021

Artilleri-tidsskrift 1872-1887

 

Nedan återfinns en förteckning över artiklar i Artilleri-Tidskrift 1872-1887

Förnamn Efternman Titel Rubrik Årgång Årtal
Dagobert Weber Kn Anmälan 1 1872
Hugo Wennerholm Kn Anmälan 1 1872
Henrik Stockenström von Kn Om krut för grova kanoner 1 1872
-q- Om kulsprutor 1 1872
G Odencrantz m fl Mj Sammandrag Artilleri-Komiténs
betänkande ”lämpliga
konstruktionsgrunder för lavett o föreställare t
fältkanoner”
1 1872
G Odencrantz m fl Mj Sammandrag Artilleri-Komiténs
betänkande ”lämpliga
konstruktionsgrunder för lavett o föreställare t
fältkanoner”
1 1872
H B Holmberg Lt Det ryska fältartilleriet 1 1872
H B Holmberg Lt Om fältartillerimaterielen i Österike 1 1872
H B Holmberg Lt Jämförande skjutförsök Preussiska o
Engelska fältkanoner
1 1872
H B Holmberg Lt Om antagande af en enhetskanon för
fältartilleriet (Preussen)
1 1872
H B Holmberg Lt Skjutförsök mot pansar (vid
Schoeburyness, England)
1 1872
H B Holmberg Lt Selbshätige Ausrenn-Laffete für schwere
Küsten-Geschütze
1 1872
Bokanm (Ritter Jüptner von Jonsdorff:
Die Feldartillerien)
1 1872
Bokanmälan (Ritter von Eschenbacher:
Ueber moderne
Artillerie)
1 1872
Bokanmälan (Genmj, Prins Kraft: Ideer
über Belagerungen)
1 1872
Zeitschrift für die Schweizische
Artillerie
1 1872
Bokanm (Ritter Jüptner von Jonsdorff:
Die Feldartillerien)
1 1872
Bokanmälan (Genmj, Prins Kraft: Ideer
über Belagerungen)
1 1872
Bokanmälan (Ritter von Eschenbacher:
Ueber moderne
Artillerie)
1 1872
Ny artilleriskjutplats vid Berlin 1 1872
Om den fransyska hästens krigsduglighet 1 1872
Om konservering av bröd under
järnvägstransport
1 1872
Huru järnvägar under krigstid göras
obrukbara
1 1872
Medel mot explosion av sprängämnen 1 1872
Sarasz-projektilen 1 1872
Om arten af de i slagtningarne vid Metz
erhållna sår
1 1872
Om arten af de i slagtningarne vid Metz
erhållna sår
1 1872
En ny Torpedo 1 1872
H B Holmberg (H-g) Lt Om svenska fältartilleriets
underbefälsskolor
1 1872
Hjalmar Palmstjerna Kn Några tankar om vår nya
fältartillerimateriel
1 1872
A F Centervall (A.F.C.) Lt Svenska landtartilleriets
pansarbrytande kanoner 1
1 1872
-q- Om kulsprutor 1 1872
Försök med kanonfordon af ny
konstruktion
1 1872
Erinran – Rättelser 1 1872
Preussiska artilleriets utbildning
under åren 1866 – 1870
2 1873
Om fälbatteriers byggande 2 1873
-q- 1872 års skjutförsök med fältkanoner 2 1873
A F Centervall (A.F.C.) Lt Svenska landtartilleriets
pansarbrytande kanoner 2
2 1873
Verksamheten på styckebruk, faktorier
mm för kronans räkn
1872
2 1873
Patrik Fries (P-s) Kn Bokanmälan (Palmstierna: Lärobok i
Artilleri vid KHS
Marieberg)
2 1873
Patrik Fries (P-s) Kn Bokanmälan (Palmstierna: Lärobok i
Artilleri vid KHS
Marieberg)
2 1873
Embetsskrifvelser 2 1873
Dagobert Weber (D-r) Kn Det tyska artilleriets taktiska
användning i slaget vid Vionville
2 1873
A F Centervall (A.F.C.) Lt Svenska landtartilleriets
pansarbrytande kanoner 3
2 1873
Angående det preussiska artilleriets
omorganisation
2 1873
Uppgifter från Ryssland ( angående bl a
artilleirammunition,
pjäser och kulsprutor)
2 1873
Ang det engelska fältartilleriets
16-pundiga
framladdningskanon
2 1873
Om Mausergeväret 2 1873
Utdrag ur artillerikomiténs utlåtande
ang. ifrågasatt förändring i
konstruktionen af pansarbrytande kanoner
2 1873
Utdrag ur artillerikomiténs utlåtande
ang. ifrågasatt förändring i
konstruktionen af pansarbrytande kanoner
2 1873
Öfning i inskjutning m användn af
markerade gräsningspunkter
2 1873
Tabell för förvandling af utländska
längdmått till Svenskt
längdmått
2 1873
Embetsskrivelser 2 1873
Rättelser 2 1873
Dagobert Weber (D-r) Kn Om behofvet av ammunitionskolonner
under krig
2 1873
H B Holmberg (H-g) Lt Några uppg om utländska skjutförsök m
kanoner af fältkaliber
2 1873
G R Silfversvärd m fl Mj Utdrag ur artillerikomiténs utlåtande
ang. ifrågasatt förändring
af undervisningsväsendet vid artilleriregementena
2 1873
G R Silfversvärd m fl Mj Utdr artillerkomiténs utlåtande ang.
ifrsatt förändring af
undervisningsväsendet v artilleriregementena
2 1873
Embetsskrivelser 2 1873
Hjalmar Palmstjerna Kn Anteckningar från världsutställningen i
Wien (1)
2 1873
Om fältprojektilers begynnelsehastighet
och raserande bana
2 1873
Hjalmar Palmstjerna Kn Några åsigter rörande
undervisningsväsendet vid
Artilleriregementena
2 1873
H B Holmberg (H-g) Lt Om signaler 2 1873
Patrik Fries (P-s) Kn Om skjutplatser för Artilleriet 2 1873
O J Schreiber (Sch-r) Lt Den Nolanska afståndsmätaren 2 1873
Beträffande det schweiziska artilleriet 2 1873
Angående det ryska artilleriet 2 1873
Angående det franska artilleriet 2 1873
Tyska vapenfabriken ”Krupp” 2 1873
Om den nya preussiska fältkanonen 2 1873
En handgevärskomission i Nordamerika 2 1873
Bochumer-föreningen (en fabrik med
tillverkning av bl a en 21
cm kanon)
2 1873
Skjutförsök med snöbröstvärn 2 1873
Försök med 14-pundiga framladdnings
bronskanoner
(Österrike)
2 1873
8 tums bakladdningsmörsare af gjutjern
(Österrike)
2 1873
Hugo Wennerholm (H.W.) Kn Bokanmälan (Spak: Handbok för manskap
vid Svenska
fältartilleriet)
2 1873
Hugo Wennerholm (H.W.) Kn Bokanmälan (Spak: Handbok för manskap
vid Svenska
fältartilleriet)
2 1873
Embetsskrivelser 2 1873
Hjalmar Palmstjerna Kn Anteckningar från verldsutställningen i
Wien (forts o slut)
3 1874
Dagobert Weber (D-r) Kn Artilleriets användning i slaget vid
Belfort
3 1874
Något om inskjutning 3 1874
Angående Preussens nya
fältartillerimateriel
3 1874
Om granaten och granatkarteschen till
de nya preussiska
kanonerna
3 1874
Ang det preussiska artilleriets
skjutöfningar 1870 och 1873
3 1874
Om vridbara pansrade fästningstorn (bl
a Tyskland)
3 1874
Chassepotgeväret 3 1874
Mausergeväret 3 1874
Det engelska fältartilleriet 3 1874
Tändrören för granatkartescher
(Frankrike)
3 1874
Konserver för hästar (Tyskland) 3 1874
Angående de dagliga
tjensteförrättningarne vid det engelska
fältartilleriet
3 1874
Is-skor för hofbeslag (Frankrike) 3 1874
Ang förlusterna under 1870-71 årens
krig (tyska och franska)
3 1874
Verhsamh v styckebruk, faktorier,
artilleriverkstäder, m.m. för
kronans räkning 1873
3 1874
Rättelser (till 4/1873) 3 1874
-gl- Om belägringsbatterier 3 1874
O Åqvist Kn Om grunderna för konstruktionen af
nutidens fältartillerimateriel
3 1874
Utdrag ur General-direktionens för
verldsutställningen i Wien
officiella berättelse
3 1874
-q- Om kulsprutor 3 1874
Palmcrantz & Winborgs kulspruta
bedömd i utlandet
3 1874
A Berglund Kn Skjutöfningarne vid Graudenz 3 1874
O C Sylvan (S-n) Mj Om inskjutning 3 1874
Dagobert Weber (D-r) Kn Ammunitionsförbrukningen och
förlusterna vid det franska
artilleriet d. 16 och 18 Aug. 1870
3 1874
Dagobert Weber (D-r) Kn Ammunitionsförbrukningen och
förlusterna vid det franska
artilleriet d. 16 och 18 Aug. 1871
3 1874
Från Steinfeld (Österrike) 3 1874
Från Steinfeld (Österrike) 3 1874
Henrik Stockenström von Kn Arsenalen i Turin (Italien) 3 1874
Henrik Stockenström von Kn Arsenalen i Turin (Italien) 3 1874
Om skjutning med gevär på stora afstånd 3 1874
A-g Indirekt eld (Första artikel i detta
ämne!)
3 1874
A F Centervall (A.F.C.) Lt Svenska landtartilleriets
pansarbrytande kanoner 2
3 1874
Apparat för åskådliggörande af kulbanor
för gevär och orsaker
till felskott
3 1874
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
3 1874
Försök med 2″,58:s kanonfordon o
ammunitionsvagnar af ny
konstruktion, utförda under år 1873
3 1874
Försök med Palmcrantz-Winborgska
kulsprutan
3 1874
Skjutförsök utförda år 1873: Med grofva
kanoner
3 1874
Skjutförsök utförda år 1873: Med fält-
och positions-(flottans
4″,1)kanoner kanoner
3 1874
Skjutförsök utförda år 1873: Med krut
för handgevär
3 1874
Körförsök med fordon af ny modell och
med en kulspruta, i
april 1874
3 1874
Skjutförsök med Palmcrantz-Winborgska
kulsprutan
3 1874
Redogörelse för artilleribefälets
skjutöfningar å Tånga 1874
3 1874
Skjutförsök utförda i Christianstad i
Augusti-September 1874
3 1874
Försök med 24 c.m. kanoner, utförda i
Italien
4 1875
Några uppgifter från belägringarna
under 1870 och 1871 årens
krig
4 1875
Rosset’s kanonbrons, jemförd med
fosforbrons och med vanlig
kanonbrons
4 1875
Engelska fältartilleriets nya kanon 4 1875
Försök med fältartillerimateriel i
Österrike
4 1875
Richert Koch von Rm Om klippning av hästar 4 1875
Richert Koch von (R. v. K.) Rm Om engelsk traf (lättridning) 4 1875
Richert Koch von Rm De stora rytteriöfningarna i Tyskland
1873 och 1874
4 1875
Hugo Wennerholm (H.W.) Kn Strödda uppgifter i ballistik 4 1875
Tillfälliga kanongropar 4 1875
Lönevillkor 4 1875
W G Billmanson (W.G.B.) Lt Redogörelse för åsigter angående
nutidens artilleri-
organisation och artilleri-taktik
4 1875
Hjalmar Palmstjerna (Hj. P.) Kn Artilleriet och den nya härordningen 4 1875
Några ord om stålbrons 4 1875
H B Holmberg (H-g) Lt Några tankar rörande svenska
artilleriets
ammunitionsutrustning
4 1875
-q- Om kulsprutor 4 1875
-gl- Die permanente Fortifcation 4 1875
Hugo Wennerholm (H.W.) Kn Blind inskjutning mot rörligt mål 4 1875
Schou Kn Om Mitrailleuser 4 1875
W G Billmanson Lt Tidens strävanden med afseende på
fältartilleriets
organisation, utbildning och taktik
4 1875
C W G Grönvall (G.) Lt Fält- och fästningsartilleriet, två
skilda vapen
4 1875
C W G Grönvall (G.) Lt Om användandet av kavaleribatterier 4 1875
Mausergeväret 4 1875
H B Holmberg (H-g) Lt Pierigeväret 4 1875
Axel Åhlin (A. Å.) Lt Skjutförsök utförda i Italien m
granatkartescher till 7 c.m.
Kanon
4 1875
-q- Om de nyare konstruktionerna inom
Europas fältartillerier 1
4 1875
-q- Om de nyare konstruktionerna inom
Europas fältartillerier 1
4 1875
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
4 1875
Verksamheten vid styckebruk, faktorier,
artilleri-verkstäder m.
m. för kronans räkning 1874
4 1875
F T Schartau Kn Reseberättelse till Tyskland
(förteckning över bilagor)
4 1875
J Bratt Kn Reserapport till flera länder i Europa 4 1875
J Bratt Kn Reserapport: Kanonmaterialen 4 1875
Årets exercisinstruktion 4 1875
Förslag till regler för inskjutning med
fältkanoner
4 1875
J Bratt Kn Reserapport: Frankrike 4 1875
J Bratt Kn Reserapport: Det fransyska systemet af
pansarbrytande
artilleri,
1870 års modell
4 1875
Th B Borgh Mj Reserapport Preussen 4 1875
Försök med fältkanoner, utförda 1874
och 1875
4 1875
O C Sylvan (S-n) Mj Bidrag till den empiriska ballistiken 5 1876
J Bratt (J. Br.) Kn Arsenalen i Wien 5 1876
-q- Om de nyare konstruktionerna inom
Europas fältartillerier 2
5 1876
-q- Om de nyare konstruktionerna inom
Europas fältartillerier 2
5 1876
Henrik Stockenström von Kn Försök med fältartillerimateriel i
Österrike
5 1876
Ryska artilleriet i fälttåget mot Khiwa 5 1876
Henrik Stockenström von Kn Artilleriklubben 1871-1876 5 1876
C W G Grönvall (G.) Lt Rekryteringsförhållanden vid det
Svenska artilleriet
5 1876
Några uppgifter angående de tyska
belägringsbatteriernas
verkan mot Paris
5 1876
De franska fältkanonerna 5 1876
Lysholm (L.) Lt Om nitroglycerin och
Nitroglycerin-preparater
5 1876
A O Ankarcrona (A-a.) Mj Hvilken är avdelningschefens
lämpligaste plats inom batteriet?
5 1876
Dagobert Weber (D-r) Kn Ammunitionsvagnarnes användning vid det
tyska fältartilleriet
5 1876
Skjutförsök mot pansartorn vid Tegel 5 1876
Den Abelska granaten (England) 5 1876
Den engelska 81 tons kanonen – nya
försök med uppborrat
eldrör
5 1876
Angående den nya Österrikiska
fältartilerimaterielen
5 1876
Angående den nya Österrikiska
fältartilerimaterielen
5 1876
Angående ryska fältartilleriets
organisation
5 1876
Ny materiel till det italienska
fältartilleriet
5 1876
Nya Vetterligevär (Italien) 5 1876
Landsvägslokomotiv (Italien) 5 1876
Angående skjutöfningar med
kustbatterier (Tyskland)
5 1876
Macomberkanonen (England) 5 1876
Skjutförsök med fältkanoner på is 5 1876
Dagobert Weber (D-r) Kn Förslaget till exercisreglemente för
fältartilleriet
5 1876
Det ryska fältartilleriets
omorganisation
5 1876
Den tyska fältartillerimaterielen af
1873 års konstruktion
5 1876
Uchatii dubbelgranat (Tyskland) 5 1876
Ang tillverkningen af den österrikiska
artillerimaterielen
5 1876
Angående klassifikationen av Tysklands
fästningar
5 1876
Angående den tyska härens beväpning 5 1876
Befästningarna kring Metz (Tyskland) 5 1876
Den tyska arméns inqvartering 5 1876
Mitraljösbatterierna vid det ryska
fältartilleriet
5 1876
Innes kustlavett (England) 5 1876
H B Holmberg (H-g) Lt Gras-geväret 5 1876
E-n Några ord angående fältartilleriets
användande under exercis
med de andra vapnen
5 1876
Dagobert Weber (D-r) Kn Preussiska bestämmelser angående
fältartilleriets framtida
stridssätt
5 1876
Frankrikes krigsbudget 5 1876
A F Centervall (A.F.C.) Kn Några betraktelser öfver det nya
förslaget ”regler för inskjutning
med fältkanoner”
5 1876
Hjalmar Palmstjerna (Hj. P.) Kn Några ord om Artilleri-underbefälets
utbildning
5 1876
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
5 1876
C G Breitholtz m fl Öv Svensk-Norska artillerikomiténs
utlåtande angående införandet
af fält- o positionskanoner af ny konstruktion
5 1876
C G Breitholtz m fl Öv Svensk-Norska artillerikomiténs
utlåtande angående införandet
af fält- o positionskanoner af ny konstruktion
5 1876
Dagobert Weber Kn Reseberättelse: Det franska artilleriet 5 1876
Dagobert Weber Kn Reseberättelse: Det belgiska
artilleriet
5 1876
Skjutningar med grova kanoner
1874-1876: Undersökning af
krut för grofva kanoner
5 1876
Skjutningar med grova kanoner
1874-1876: Inskjutning af 8″,08
massiv prj
5 1876
Skjutningar med grova kanoner
1874-1876: Inskjutning af 8″,08
kanon med granat
5 1876
Skjutn m grofva kan 1874-76: Profvning
av en vall-lavett f 8″,08
kan, skjutning m däruti upplagd 19 kaliber lång 8″,08
kan
5 1876
Skjutningar med grova kanoner
1874-1876: Försök med en
refflad och bandad bakladdningskanon
5 1876
A O Ankarcrona m fl Mj Utdrag ur artillerikomiténs utlåtande
ang. fält- och
fästningsartilleriets
beväpning
5 1876
A O Ankarcrona m fl Mj Utdrag ur artillerikomiténs utlåtande
ang. fält- och
fästningsartilleriets
beväpning
5 1876
C A Francke Kn Regler för inskjutning med fältkanoner 5 1876
F A Ullén Kn Regler för inskjutning med fältkanoner 5 1876
Hugo Wennerholm Kn Regler för inskjutning med fältkanoner 5 1876
Försök med 3″ och 8,7 c.m.
Fältkanoner, utförda 1876
5 1876
M. S. M. Om Udviklingen av Laeren om
Feltartilleriets taktiske
Anvendelse
6 1877
H B Holmberg (H-g) Lt Om fältartilleriets trumpetarepersonal 6 1877
”Der Pferdeschoner” (apparat
för att förmildra ryckningar i
seldon)
6 1877
Ammunitionsutredningen vid det ryska
fältartilleriet
6 1877
Skjutförsök m fasta föremål m
österrikiska 9 cm ringgranater
6 1877
Föreslagen skjutskola för ryska
fältartilleriet
6 1877
Förslag till befästnings- och
skjutöfningar vid det ryska
fältartilleriet
6 1877
Priskörning vid det ryska
fältartilleriet
6 1877
Dreyses rotationsgevär (Preussen,
Österrike, Belgien m fl)
6 1877
Framladdningsfältkanon med tätande
projektiler (England)
6 1877
A F Centervall Kn Fältkanonfrågans utveckling och
nuvarande ställning i Sverige
6 1877
W. O. Om Projektilers Rotation i Luften 6 1877
-gl- Pansarskjutningen vid Spezzia (Italien) 6 1877
Richert Koch von Rm Slaget vid Inkerman (Krimkriget 1854) 6 1877
Tabeller öfver rekryteringen och
undervisningen vid
artilleriregementena
6 1877
Tabeller öfver rekryteringen och
undervisningen vid
artilleriregementena
6 1877
Dagobert Weber (D-r) Kn Slaget vid Sedan (Tysk-franska kriget
1870-71)
6 1877
Dagobert Weber (D-r) Kn Några lärdomar från Sedan 6 1877
Regler för det ryska infanteriets
eldstrid
6 1877
Öfningar i skarpskjutning i Ryssland 6 1877
Skjutförsök med Werndlgeväret 6 1877
Om rekryteringsföhållandena inom den
Engelska armén 1876
6 1877
Om den nya fransyska
fältartillerimaterielen
6 1877
Albinis sjefverkande lavett (Italien –
rekylhäminrättning)
6 1877
Stjernraketer och lysbomber (Ryssland) 6 1877
Om nitroglycerinens förflygtigande i
magasinerad dynamit
6 1877
Ryskt bergsartilleri 6 1877
Om den nya italienska 8,4 cm kanonen 6 1877
Hästskor av läder (England) 6 1877
Skjutning under vatten (Österrike) 6 1877
Den österrikiska 21 c.m. refflade
mörsaren
6 1877
Dagobert Weber (D-r) Kn Foderkonserver för hästar 6 1877
En bandad 14 pouces (35,5 c.m.)
gjutjernskanon (Ryssland)
6 1877
Det franska armébefälets lönevillkor 6 1877
Om det italienska fältartilleriets
närvarande utrustning
6 1877
Marschstegets längd och hastighet
(flera länder)
6 1877
Rörliga kranar f lastning av kan mm å
jernvägsvagnar (Ungern)
6 1877
Frankrikes krigskostnader 6 1877
Hjalmar Palmstjerna (Hj. P.) Kn Bokanmälan (Otto Blom: Kristian IV
artilleri, Töihus og
Vaabenförråd)
6 1877
Hjalmar Palmstjerna (Hj. P.) Kn Bokanmälan (Otto Blom: Kristian IV
artilleri, Töihus og
Vaabenförråd)
6 1877
Lysholm (L.) Lt Krutfrågan i England 6 1877
Otto Virgin (O. V.) U-Lt Ellipser för sannolikhet och dessas
användning vid
prisskjutning
6 1877
Otto Virgin (O. V.) U-Lt Ellipser för sannolikhet och dessas
användning vid
prisskjutning
6 1877
H. C. Skjutförsök med den engelska 81 tons
kanonen
6 1877
Dagobert Weber (D-r) Kn Evald Ossian Åqvist 6 1877
Otto Virgin (O. V.) U-Lt Det tyska fältartilleriets
skjutöfningar
6 1877
Dagobert Weber (D-r) Kn Den engelske soldatens anställnings-,
aflönings- och
pensioneringsvillkor
6 1877
Landsvägslokomotiven 6 1877
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
6 1877
S Ch Gjessing m fl Övlt Betänkande af den svensk-norska
artillerikomitén 1876 ang
införandet af en hufvudkan v de förenade rikenas fältart
6 1877
S Ch Gjessing m fl Övlt Betänkande af den svensk-norska
artillerikomitén 1876 ang
införandet af en hufvudkan v de förenade rikenas fältart
6 1877
Verssmheten vid styckebruk, faktorier,
m.m. för kronans
räkning 1875-66
6 1877
Axel Braune Kn Reseberättelse angående det
”Italienska artilleriet och dess
öfningar”
6 1877
C V G:son Leijonhufvud m fl Gmj Komitébetänkande angående gemensam
anskaffning af
artillerimateriel
för artilleriet och flottan
6 1877
C V G:son Leijonhufvud m fl Gmj Komitébetänkande angående gemensam
anskaffning af
artillerimateriel
för artilleriet och flottan
6 1877
Försök med 2″,58 kanoner under
användande av 1”’,75 krut
6 1877
Inskjutning av en lång 8″,08 kanon 6 1877
Profning av kopparcylinder för
tryckmätning, Oktober 1877
6 1877
V. S. Den Engelhardtsk fältlavetten 7 1878
P-n I hvilket föhållande till hvarandra
böra de olika projektilslagen
ingå
7 1878
Angående antalet reserofficerare vid
den tyska armén
7 1878
Om de ryska belägringsparkernas
sammansättning
7 1878
Angående sammansättningen av
belägringsparker (Tyskland)
7 1878
Italienska artilleriets
ammunitionskolonner
7 1878
Förändrad ammunitionsutrustning vid de
ryska ridande
batterierna
7 1878
Nya armstrongkanoner med fransk
bakladdning
7 1878
Om priset å de engelska grofva
kanonerna
7 1878
Tubering av jernkanoner vid den
nordamerikanska marinen
7 1878
En dansk 15 c.m. Positionskanon 7 1878
Fasta pansarbröstvärn med rörliga
kanonplatser och sänklavett
(England)
7 1878
Pansarkonstruktioner (England) 7 1878
Betr kostnad för am och krut till tyska
infanteriets handgevär
7 1878
Brandgranaten vid det österrikiska
fältartilleriet
7 1878
Den ryska granatkarteschen 7 1878
Skjutförsök med mörsare under
användning af olika slags krut
7 1878
Angående Tottens
”kompensationskrut” (Nordamerika)
7 1878
Om bayerska artilleriets öfningar på
Lechfältet
7 1878
Angående artillerimanskapets beväpning
(bayerska art)
7 1878
Om de tyska höstmanövrerna 7 1878
Redogörelse för och tabeller öfver
värfningsförhållandena o
undervisningen m.m. vid artregementena 1877
7 1878
J. Br. Skjutförsöket vid Bredelar med Krupps
15 c.m:s pansarkanon
7 1878
Dagobert Weber (D-r) Kn Pointberäkningen vid batteriernas
skjutöfningar
7 1878
Hjalmar Palmstjerna (Hj. P.) Kn Divisionsartilleriets förhållande uti
infanteridivisionens strid
7 1878
Pehr Lindblad (P. L .) Kn Åsigter öfver ridundervisningen 7 1878
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 1
7 1878
V. S. Några anteckningar om pansar och grofva
kanoner
7 1878
Henrik Stockenström von Kn Om 9 c.m. Kanonens antagande i Italien
och dermed utförda
försök
7 1878
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 2
7 1878
-d- Redogörelse för försök med
granatkartescher i England
7 1878
Pehr Lindblad (P. L .) Kn Om ryttareskick 7 1878
Otto Virgin (O. V.) U-Lt Skjutförsöken vid Bredelar och Meppen
28 juni – 3 juli 1878
7 1878
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 3
7 1878
Den franska fältartillerimaterielen 7 1878
Grusons pansartorn (Tyskland) 7 1878
Det schweiziska positionsartilleriet 7 1878
Jfr skjutförsök med pansarbrytande
projektiler 1878 (England)
7 1878
Preussens landtförsvarsbudget för
1878-79
7 1878
Sachsens landtförsvarsbudget 1878-79 7 1878
Ang de senaste förändringarna i
italienska fältartilleriets org
7 1878
Angående de i senare tider i olika
länder tillverkade, bestälda
eller föreslagna grofva kanoner (N, Ry, I, Gb)
7 1878
Palisserprojektiler med
”gascheks” i Norge
7 1878
Stjernringsgranater vid det tyska
fältartilleriet
7 1878
Angående mynningskrevader (England) 7 1878
Sjelftätande (gascheks) projektiler i
England
7 1878
Ang projektilerna till den nya
italienska 9 c.m. fältkanonen
7 1878
Nya sprängmedel Österrike 7 1878
Spränggelatin (Nobel) 7 1878
Om infanterieldens verkan mot artilleri
på längre håll
(Österrike)
7 1878
Bokanmälan (Gustav Semrad:Handbuch für
Unteroffizire der k.
k. Feld-Artillerie)
7 1878
Bokanmälan (Gustav Semrad:Handbuch für
Unteroffizire der k.
k. Feld-Artillerie)
7 1878
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
7 1878
Redogörelse för upprättande av
skjuttabell till 2″,58 kanon
m/1863
7 1878
Versamhetenh vid styckebruk, faktorier
och artilleriverkstäder
mm för kronans räkning 1877
7 1878
Försök med 8,3 c.m.
framladdningskanoner af stålbandat
tackjern
7 1878
Hjalmar Palmstierna m fl Mj Betänkande af svensk-norska artkomitén
ang best för en till
införande v de fören rikenas fältart i fråga satt
hufvudkan
7 1878
Hjalmar Palmstierna m fl Mj Betänkande af svensk-norska artkomitén
ang best för en till
införande v de fören rikenas fältart i fråga satt
hufvudkan
7 1878
Hjalmar Palmstierna m fl Mj Betänkande af svensk-norska
artillerikomitén angående
bestämmelser för en gröfre kanon till positionsartilleriet
7 1878
Hjalmar Palmstierna m fl Mj Betänkande af svensk-norska
artillerikomitén angående
bestämmelser för en gröfre kanon till positionsartilleriet
7 1878
J. Br. En blick på den historiska utvecklingen
af fältartilleriets taktik
8 1879
Otto Virgin (O. V.) U-Lt Jfr försök m nya ryska stålkan och
förut i bruk varande
bronskan
8 1879
-u Det nya ryska handgevärskrutet 8 1879
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 4
8 1879
Otto Virgin (O. V.) Lt Den ryska 9-tums (22,9 c.m.) mörsaren 8 1879
Försök med gevär, utförda vid den
danska ”Skydeskolen”
8 1879
Ryska försöksskjutningar m granater av
olika konstruktion
8 1879
Skjutförsök vid Meppen med 15 c.m.
långa granater och
granatkartescher
8 1879
Jernsköldar för fältpjäser 8 1879
Kanoner af ohamrat gjutstål (Frankrike) 8 1879
Mantelkanoner af tackjern (Italien) 8 1879
Skjutförsök med Armstrongs 7,6 c.m.
framladdnings- och
bakladdningsfältkanoner samt 6,4 c.m. bergskanoner
8 1879
Rw. Slaget vid Coulmiers (tysk-franska
kriget 1870-71)
8 1879
P-n Om fartygs beskjutning från
strandbatterier
8 1879
Redogörelse för och tabeller öfver
värfningsförhållandena och
undervisnen m.m. vid artregementena 1878
8 1879
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 5
8 1879
Skjutöfningar vid det österrikiska
artilleriet
8 1879
Den nya spanska 9 c.m. kanonen af
komprimerad brons
8 1879
Nya Armstrongska pansarbrytare af
mindre kaliber
8 1879
Krupps nya 40 c.m. kanon 8 1879
Werdlgeväret och Kropatcheks
repetergevär
8 1879
Kulsprutor (Italien, Schweiz m fl) 8 1879
Anbringande af hela koppargördlar på
projektiler (Frankrike)
8 1879
Granatkartescher av smidesjern 8 1879
Ammunitionsåtgången under det
rysk-turkiska kriget
8 1879
Formler för beräkning af erforderlig
mängd dynamit till
sprängning af jern eller trä
8 1879
Lysholm (L.) Lt Spräng-gelatin (Österrike) 8 1879
Österrikiska artilleriförsök år 1878 8 1879
Förplägningsväsendet i krig och fred 8 1879
Artilleriets skjutskola i Berlin 8 1879
Några uppgifter angående det tyska
artilleriets öfningar 1879
8 1879
Några i senare tid vunna resultat af
skjutförsök mot olika
pansar
8 1879
Infanteriets utrustning vid general
Skobelevs division
8 1879
Befästningarna vid Wesermynningen 8 1879
Kostnaderna för fästningsbyggnaderna i
England
8 1879
Grasgevärets tjenstbarhet 8 1879
Elektriska lysapparater afsedda för
krigsbruk (Frankrike)
8 1879
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 6
8 1879
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 7
8 1879
Försök med refflade fältkanoner i
Frankrike 1
8 1879
Svante Falk (S. F.) Lt Välbekanta omständigheter att taga
hänsyn till vid skjutning
med våra fältpjäser
8 1879
Tabeller öfver batterier och
fältartilleri uti åtskilliga eropeiska
arméer
8 1879
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
8 1879
Verksamheten vid styckebruk, faktorier,
artilleriverkstäder m.m.
för kronans räkning under år 1878
8 1879
Krutförsök 1877-1878 8 1879
Försök med bakladdningskanon af omkring
12 c.m. kaliber till
positionartilleriet
8 1879
Försök med 22 c.m. refflad
bakladdningshaubits, år 1879
8 1879
Redogörelse för Artilleribefälets
gemensamma öfningar å
Tånga hed 1879
8 1879
Skjutning å Carlsborg i Mars med 12
c.m. refflad
framladdningskanon
8 1879
Förslag till instruktion för begagnande
af de i Sverige nu
brukliga tryckmätare
8 1879
Promemoria angående vindmätare samt
deras hanterande
8 1879
E. S. Tankar om bestyckningen af ett nutidens
pansarfartyg
9 1880
F J Leth (L-th) Lt Om infanteriets eld å stora afstånd 9 1880
F A Spak Lt Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 8
9 1880
Åke Nordenfelt (Å. N-t.) Lt Nattmanövern å Portsmouths redd den 16
Okt. 1879
9 1880
Redogörelse för och tabeller öfver
värfningsförhållandena och
undervisningen m.m. vid artregementena 1879
9 1880
S-r Skjutförsök mot blinderingar af olika
byggnadssätt
9 1880
A F Centervall (A.F.C.) Kn Skjutförsöken vid Meppen den 5-8
Augusti 1879
9 1880
F A Spak Kn Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 9
9 1880
Försök i Italien med granatkartescher
för 9 cm.
bakladdningskan
9 1880
-d- Om iakttagelser och erfarenhetsrön
angående lungröta,
uppkomst och undertryckande
9 1880
V Edsberg Lyskastare som anvendes ved elektrisk
Belysning paa store
Afstande
9 1880
V Edsberg Lyskastare som anvendes ved elektrisk
Belysning paa store
Afstande
9 1880
Ny sorts patronkök 9 1880
Den nya schweiziska 8,4
centimeters-kanonen
9 1880
Otto Virgin (O. V.) Lt Ur en rysk artilleriofficers dagbok 9 1880
En episod från österrikiska 9 cm.
kanonens första användning i
fält
9 1880
Bakladdnings-fältkanoner i England 9 1880
Omorganisation af fästnings- och
belägringsartilleriet i
Frankrike
9 1880
Nya franska positions- och
belägringskanoner
9 1880
Några grofva kanoners
genomträngningsförmåga
9 1880
De ryska ”lätta” och
”kavalleri”-kanonerna
9 1880
Behofvet af starka säkerhetssprintar
för perkussionsrör
(Tyskland)
9 1880
Militära instruktionsnäsdukar
(Frankrike m fl)
9 1880
Kanonen och geväret 9 1880
Om landsvägslokomotiv (Ryssland) 9 1880
Ryska aforismer från kriget 1877-78 9 1880
De sista krigens offer 9 1880
Rigtinstrument med teleskop för kanoner
(Österrike)
9 1880
Artillerimuseum 9 1880
F A Spak Kn Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 10
9 1880
Thundererkanonen 9 1880
Ryska armén i fält 9 1880
De ryska fältbatteriernas träng 9 1880
Omorganisation av det österrikiska
artilleriet
9 1880
Artilleriskjutskolan i Berlin 9 1880
Cours pratique de tir de l’artillerie
(Frankrike)
9 1880
Eld mot trupper skyddade bakom
fältförskansningar (Ryssland)
9 1880
Skjutförsök vid Meppen med lätt 7,5 cm.
fältkanon, 1879
9 1880
Jemförelseförsök m 9 tums (22,86 cm.)
projektiler mot pansar
(Ryssland)
9 1880
Schweiziska artilleriets 15 cm:s
försöks-poskan af bandadt
gjutstål
9 1880
Engelskt perkussionsrör för försenad
antändning
9 1880
Infanteristens ammunitionsutrustning
(flera länder)
9 1880
Beaumonts gevär (Holland) 9 1880
Utrustningen m handgevärsammunition i
Österrike-Ungern
9 1880
Erfarenheter från ryska kavalleriets
beväpning och utrustning
9 1880
Sätt att under manöver angifva mål, som
af art beskjutas
(Tyskland)
9 1880
Optisk telegrafering i fält (Österrike) 9 1880
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
9 1880
Förslag till instruktion för
rigtöfvningar vid fältartilleriet
9 1880
Verksamheten vid styckebruk, faktorier,
artilleriverkstäder m.m.
för kronans räkning under år 1879
9 1880
Rapport öfver skjutförsök med en 8,4
cm. kanon, utförda
Meppen i December 1879
9 1880
H J Nörregaard Betänkande, afgifvit af svensk-norska
artillerikomitén 1880,
ang organisation och utrustning för ett 8,4 cm fältbatteri
9 1880
Betänkande, afgifvit af svensk-norska
artillerikomitén 1880,
ang organisation och utrustning för ett 8,4 cm fältbatteri
9 1880
Oscar Berggren Kn Reseberättelse: Engelska armén och
särskilt engelska
artilleriet
9 1880
Försök med 15,5 cm. haubits år 1880 9 1880
A F Centervall (A.F.C.) Kn Skjutförsök med 10,5 cm. och 12 cm.
kanoner vid Meppen
1880
10 1881
Om transport af ammunition (Schweiz) 10 1881
Skjutförsök mot pansar med en 8,7 cm.
kanon (Danmark)
10 1881
Nya formler för beräkning af
projektilers genomträngning i
pansar
10 1881
Förbättring af Bunsens staplar
(Spanien)
10 1881
Löwes magasin till Mauser-gevär
(Preussen)
10 1881
Fotartilleriets användning i
fältarméerna (Tyskland)
10 1881
Fotartilleriets användning i
fältarméerna (Tyskland)
10 1881
Artillerimanskapets beväpning i
Preussen och Holland
10 1881
Förbättrat krut af Rottweils fabrik
(Schweiz)
10 1881
Införande af bakladdningskanoner vid
det nordamerikanska
artilleriet
10 1881
Bakladdningskanoner för fältartilleriet
i England
10 1881
Krupps nya 7,5 cm. fältkanon (Holland) 10 1881
Nya bakladdningskanoner i England 10 1881
Otto Virgin (O. V.) Lt Spetsprojektilens rörelse i luften 10 1881
F A Spak Kn Kort öfversigt öfver artilleriets
uppkomst och utv i Europa 11
10 1881
C D Mesterton (C.D.M.) Lt Landsvägslokomotiv efter A. Bollées
system
10 1881
Skjförsök med Palmcrantz 25 mm.
kulspruta och Hotkiss 37
mm. Revolverkanon
10 1881
O C Sylvan (S-n) Mj Om positionsartilleriets organisation
och användande
10 1881
C D Mesterton (C.D.M.) Lt Österrikiska artilleriförsök år 1879 10 1881
Otto Virgin (O. V.) Lt Praktiska skjutningar utförda år 1879
af fältbatterier tillhörande
det ryska mildistriktet Vilna
10 1881
Redogörelse för och tabeller öfver
värfningsförhållandena och
undervisningen m.m. vid artregementena 1880
10 1881
Dagobert Weber (D-r) Kn Om skyld eld med fält- och
positionsartilleriet (Indirekt eld!)
10 1881
Otto Virgin (O. V.) Lt Striderna i Schipka-passet under
1877-78 års krig (Balkan) 1
10 1881
Bokanmälan (Spak: Öfversigt öfver
artilleriets uppkomst och
utveckling i Europa)
10 1881
Bokanmälan (Spak: Öfversigt öfver
artilleriets uppkomst och
utveckling i Europa)
10 1881
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
10 1881
Oscar Vegesack von Kn Utdr ur reseberättelse: Spanska
artilleriet
10 1881
Hugo Fröding Kn Utdr ur reseberättelse: Det ryska
artilleriet
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil A: Utdrag ur ryska
artillriets budget för år
1879
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil B: Om ryska
artillriets skjutöfvningar
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil D: Om
pröfningsmarschen i Kaukasien
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil F: Uppgifter om de
ryska fältkanonerna
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil G: Om 8-tums
söndertagliga kanonens
användning vid Giurgevo under senaste rysk-turk kriget
10 1881
Hugo Fröding Kn Reseberättelse bil K:
Ammunitionsförbrukningen vid aktiva
arméns alla trupper under loppet af åren 1877-78
10 1881
Verksamheten vid styckebruk,
gevärsfaktoriet,
artilleriverkstäder m.m. för kronans räkning under år 1880
10 1881
Försök med svenska fältartilleriets nya
materiel i Mars, Augusti
och Oktober 1880
10 1881
O C Sylvan (S-n) Mj Artillerikomiténs betänkande angående
utrustningsplan för en
division positionsartilleri
10 1881
O C Sylvan (S-n) Mj Artillerikomiténs betänkande angående
utrustningsplan för en
division positionsartilleri
10 1881
J F de Ron Kn Utdrag ur rapport öfver skjutning med
27 cm. kanoner å Oscar-
Fredriksborg i Februari 1881
10 1881
O C Sylvan Mj Utdrag ur rapport öfver skjutn med
27.cm kanon å Oscar-
Fredriksborg
10 1881
F V M K Westerling Kn Utdrag ur rapport öfver skjutn med
27.cm kanon å Oscar-
Fredriksborg
10 1881
P-n Förslag till rysk instruktion för
artilleriets användning i fält
11 1882
Försök med refflade kanoner i Frankrike
2
11 1882
Otto Virgin (O. V.) Lt Striderna i Schipka-passet under
1877-78 års krig (Balkan) 2
11 1882
C D Mesterton (C.D.M.) Lt Österrikiska artilleriförsök år 1880 11 1882
Henrik Stockenström von Kn Artilleriklubben 1876-1881 11 1882
Organisation av kustartilleriet i
Tyskland
11 1882
Den senaste tillökningen av tyska armén 11 1882
Det tyska fästningsartilleriets
omorgannisation
11 1882
Några förändringar inom engelska
fältartilleriet
11 1882
Angående det belgiska artilleriets
organisation
11 1882
Öfningar i förstörande af jernvägar och
telegraflinier
11 1882
Utbildning af rigtare vid spanska
artilleriet
11 1882
Artilleripjeser av stålbrons vid det
tyska artilleriet
11 1882
Vådaskott i en Krupps bakladdningskanon 11 1882
En 28 cm. Krupps kanon svårt skadad vid
skjutförsök i
Ryssland
11 1882
Olyckshändelser med 8 tums Armstrong
bakladdningskan
(Chile)
11 1882
Vapen och ammunitionstillverkning i
Ryssland år 1879
11 1882
Användning af bomullskrut för fältbruk
(England, Ryssland)
11 1882
Magasinsgevär (Preussen) 11 1882
Krubbringar för det italienska
kavalleriet
11 1882
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1880 till Oktober 1881
11 1882
Några uppgifter ang. den danska 15 cm.
haubitsen och den
Kruppska 15 cm. mörsaren samt deras verkningsförmåga
11 1882
Öfningsskjutningar med fältartilleriet
i Ryssland
11 1882
Uppg ang franska fältartilleriets
organisation och öfningar
11 1882
Skjutförsök med en 26 cm. kanon i Essen 11 1882
Skjutförsök med 21 cm. haubitser i
Italien
11 1882
Den nya holländska fältkanonen 11 1882
Lymans accelerationskanon (Amerika) 11 1882
Bomullskrut i kornform 11 1882
Ett infanterigevär af ny konstruktion
(Schweiz)
11 1882
Bokanmälan (Nordensvan/Krusenstjerna:
Handbok för arméns
befäl)
11 1882
Bokanmälan (Nordensvan/Krusenstjerna:
Handbok för arméns
befäl)
11 1882
Instruktionsnäsdukar 11 1882
Fästningsartilleriets utbildning i
Tyslkland
11 1882
Gustaf Frumerie Lt Försök med den italienska 100 tons
kustkanonen af 45 cm.
kaliber
11 1882
Det ryska fältartilleriets organisation 11 1882
Belgiska armén på fredsfot 11 1882
En ny 22 cm. mörsare i Frankrike 11 1882
15 cm. stålkanoner af spansk
tillverkning
11 1882
Kanoner och haubitser af stålbrons,
tillverkade i Spanien
11 1882
Dubbelringade granatkartescher
kasserade i Ryssland
11 1882
En ilmarsch utförd af fältartilleri
(Österrike)
11 1882
Danmarks nya befästningsplan 11 1882
Pansartornen vid Dover 11 1882
Rättelser till häfte 2 1882 11 1882
A J R Laval de (de L.) Lt Undersökning rörande krutets explosion 11 1882
Otto Virgin (O. V.) Lt Skjutförsök i Italien mot kustbatterier
och mot ryggvallar
11 1882
Sve Palme (S. P.) Lt Om befälet på en fästning i krig och
fred (Tyskland)
11 1882
Otto Virgin (O. V.) Lt Skjutförsök i Meppen den 29 och 30 Mars
1882
11 1882
Dagobert Weber (D-r) Kn Om fältartilleriets användning under
manöver o på slagfältet
11 1882
A J R Laval de (de L.) Lt Försök med refflade fältkanoner i
Frankrike 3
11 1882
T-p (Thestrup?) Ur en artillerofficers anteckningar
från 1877-78 års krig i Mindre
Asien
11 1882
H-r Förslag till anordning af taktiska
öfningar för officerare vid
ryska fästningsartilleriet
11 1882
Skjutförsök med positionspjeser i
Schweiz
11 1882
Det engelska fältartilleriets
organisation
11 1882
Italienska artilleriets omorganisation 11 1882
Nya bestämmelser angående
ammunitionsutrustningen vid de
tyska fältbatterierna
11 1882
Uppgifter ang senare artilleriförsök i
Italien
11 1882
Artilleripjeser af stålbrons i Sapnien 11 1882
Palliserprojektiler af ny konstruktion
(hårdjernsprj, England)
11 1882
Italiens krigskrut 11 1882
Heblers 8,6 mm. Gevär (Schweiz) 11 1882
Förändringar i ryska infanteriets
utrustning
11 1882
Antagande af nya ammunitionsvagnar o
nya ammunitions-
kistor till kanonföreställare v franska 90 mm.
fältbatterierna
11 1882
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
11 1882
Redog för skjutningar med 8 cm. kanoner
m/81 för uppgör-
ande af regler f inskjutning under användning af enhetsrör
11 1882
Uppgifter om den 1881 genom artilleriet
anskaffade materiel
m.m.
11 1882
Försök med perkussionsbomber för 23 cm.
slätborrad
framladdningskanon
m/40
11 1882
Försök med en 12 cm. mantelkanon af
stål, jemte tillhörande
lavett
11 1882
C. W. Det nya belägrings- och
positionsartilleriet i Österrike
12 1883
A J R Laval de (de L.) Lt Undersökning rörande krutets explosion 12 1883
Gustaf Frumerie Åsigter rörande ridande artilleriet 12 1883
Åke Nordenfelt (Å. N-t.) Lt Skjutförsök vid Spezia med 100 tons
bakladdnings- och
framladdningskanoner
12 1883
Försök m ringgranater och
granatkartescher vid schweiziska
fältartilleriet
12 1883
Bestämmelser ang arméns rekrytering i
Frankrike
12 1883
Några uppgifter ang det engelska
artilleriet
12 1883
Det engelska art befordrings-,
aflönings- och pensionsvilkor
12 1883
Tillökning af det spanska artilleriet 12 1883
Amutrustningen och -kolonnerna vid en
rysk armédivision
12 1883
Tillgången på vapen och ammunition vid
den italienska armén
12 1883
Nya kanoner i England 12 1883
Italienska positions-, belägrings- och
fästningsart kan och
kastpj
12 1883
Några uppgifter om nyare
artilleripjeser i Italien
12 1883
Franska belägringsartillerimaterielen 12 1883
Försök med repetergevär i Frankrike och
Schweiz
12 1883
Försök med repetergevär i Frankrike och
Schweiz
12 1883
Ett nytt försöksgevär i England 12 1883
Om tillverkning av infanteriammunition 12 1883
Några i Frankrike och Holland utförda
skjutförsök
12 1883
Några i Frankrike och Holland utförda
skjutförsök
12 1883
Skjutförsök med infanterigevär i
Beverloo (Belgien)
12 1883
Några iakttagelser under skjutöfningar
med artilleri i Italien
12 1883
Bokanmälan (Kn H Holmberg: Lärobok i
artilleri. Del II Krut)
12 1883
Bokanmälan (Kn H Holmberg: Lärobok i
artilleri. Del II Krut)
12 1883
C. W. Engelsmännen och ryssarna i
Central-Asien
12 1883
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1881 till Oktober 1882
12 1883
Åke Nordenfelt (Å. N-t.) Lt Kulsprutor och maskinkanoner 12 1883
H-r Stångens konstruktion v de österrikiska
fält- o bergsbatterierna
12 1883
F A Spak Kn Om kanongjutning o besigtning på 1700-
o 1800-talet i Sverige
12 1883
Jemförelse mellan det svenska
artilleriets och åtskilliga andra
artilleriers nyaste kanonfordon
12 1883
Förslag om ökandet af tyska fältart
hästar på fredsfot
12 1883
Skjutförsök mot pansar vid Ochta
Ryssland
12 1883
En ny fältkanon af stor kaliber för
engelska fältartillriet
12 1883
Freyre’s elastiska tätningsinrättning
försökt i Spanien
12 1883
Uppgifter om ammunitionen till den
schweiziska 8,4 cm.
ringkanonen
12 1883
För tidiga krevader vid ringgranater 12 1883
De europeiska arméernas bergsartilleri 12 1883
Skrotens antal vid granatkartescherna
till de tyska
fältkanonerna
12 1883
Repetergevärsfrågans ställning i
Förenta staterna
12 1883
Om införande av repetergevär i Tyskland
och Ryssland
12 1883
Om införande av repetergevär i Tyskland
och Ryssland
12 1883
Om ammunitionsersättningen vid tyska
infanteriet
12 1883
Försök med prismatiskt krut från
Rottweil-Hamburg (Tyskland)
12 1883
Förekomst av metall i krut 12 1883
Sprängning av en 15 cm. mörsare vid
Felixdorf i Österrike
12 1883
Artilleriets skjutskola i Kiew 12 1883
Tysklands kustförsvar 12 1883
Snabbgående torpedobåtar 12 1883
H-r Betraktelser med anledning af de
militära händelserna i
Egypten 1882
12 1883
Axel Stendahl (Ax. S-l) Lt Till frågan om det nya 8 cm. batteriets
marschfärdighet
12 1883
Axel Stendahl (Ax. S-l) Lt Till frågan om det nya 8 cm, batteriets
marschfärdighet
12 1883
General Totlebens dagorder angående
positioners anfall och
försvar
12 1883
Förtidiga krevader vid projektiler
försedda med perkussionsrör
12 1883
Gustaf Frumerie Några ord om krubbringar 12 1883
Otto Virgin (O. V.) Lt Öfversigt öfver några främmande
fältartilleriers
exercisreglementen 1
12 1883
Fältartilleriets eld mot skyldt mål 12 1883
Artilleriofficersskjutskolan i Ryssland 12 1883
Franska artilleriets omorganisation 12 1883
Den franska belägringsparken 12 1883
Försök med elektriskt ljus vid Helder
(Holland)
12 1883
Vapentillverkningen i Italien 12 1883
Helicoidal (konstant) och progressiv
reffling pjeser af
mellanstor kaliber
12 1883
En ny fabrik i England för tillverkning
af krigsmateriel
12 1883
Anskaffande af nya eller utvidgning af
gamla artskjutfält i
Preussen
12 1883
Användning av wolfram i och för
tillverkning af gevärskulor
12 1883
Otto Virgin (O. V.) Lt Öfversigt öfver några främmande
fältartilleriers
exercisreglementen 2
12 1883
H-r Artillerielden och infanteriets masseld 12 1883
A J R Laval de (de L.) Lt Om fördelarne af en förminskad
gevärskaliber
12 1883
C D Mesterton (C.D.M.) Lt Förändringar å italienska 9 cm.
fältlavetten
12 1883
F J Leth (L-th) Lt Om vindens inflytande på kulbanan 12 1883
Några uppgifter från italienska
fältartilleriets skjutöfningar 1882
12 1883
Iakttagelser å den holländska
fältartillerimaterielen under 1882
års öfningar
12 1883
Försök med nya fältkanoner i England 12 1883
Det schweiziska positionsartilleriet 12 1883
Uppgifter om den nya franska 220 mm.
belägringskanonen af
stål
12 1883
Refflade bakladdningsmörsare vid
italienska artilleriet
12 1883
Försök med italiensk 28 cm bandad
gjutjernshaubits afsedd för
kustförsvar
12 1883
Artilleribesättningen å en rysk
fästning
12 1883
Gottschalk Geijer (G.) Kn Bokanmälan (Kn H Holmberg: Lärobok i
artilleri. Del III
Materiel)
12 1883
Gottschalk Geijer (G.) Kn Bokanmälan (Kn H Holmberg: Lärobok i
artilleri. Del III
Materiel)
12 1883
A F Centervall (A.F.C.) Kn Bokanm (Edsberg: Udviklingen af det
riflede Skyts i Frankrig)
12 1883
A F Centervall (A.F.C.) Kn Bokanm (Edsberg: Udviklingen af det
riflede Skyts i Frankrig)
12 1883
Otto Virgin (O. V.) Lt Bokanmälan (Kn F. Wagner: Om
Staalbronce)
12 1883
Otto Virgin (O. V.) Lt Bokanmälan (Kn F. Wagner: Om
Staalbronce)
12 1883
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
12 1883
Marschförsök med fullständigt utrustade
8 cm. batterier m/81
åren 1881-82
12 1883
H-r 12 cm. ammunitionsvagn m/83 12 1883
Profning af kopparcylindrar i Oktober
1882
12 1883
Uppg på den under år 1882 genom
artilleriet anskaffade mtrl
och ammunition samt verkställda byggnads- m.fl. arbeten
12 1883
Skjutförsök å Marma Juli-September 1882
med 8 cm. kanon
m/81, 12 cm. mantelkanon o 15,5 cm. haubits
12 1883
C D Mesterton (C.D.M.) Lt Om utbildningen af ett mobiliserat
fältbatteri
13 1884
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1882 till Oktober 1883
13 1884
Generalstabsofficerares deltagande i
tyska art skjutöfningar
13 1884
Omorganisationen af italienska
artilleri- och ingenjörhögskolan
13 1884
Om franska inskjutningsreglerna 13 1884
Ändringar i de preussiska
inskjutningsreglerna
13 1884
Italiens utgifter för anskaffning af
arillerimateriel och försök
1882-83
13 1884
Granat, fyld med brisant sprängladdning 13 1884
Krupps nyaste 28 cm. kanoner 13 1884
Rubins gevär 13 1884
Mannlichergeväret 13 1884
Otto Virgin (O. V.) Lt Fältartilleriets indirekta eld 1 13 1884
A J R Laval de (de L.) Lt Gevärsförsök i Schweiz 13 1884
Gustaf Frumerie Lt Frontförändring med afbröstade kanoner 13 1884
Gustaf Frumerie Lt Taktiska öfningar med italienska
fältartilleriets befäl o
underbefäl
13 1884
Officerarnes teoretiska arbeten vid
franska fästningsartilleriet
13 1884
Ett och annat om holländska
fältartilleriets skjutöfningar
13 1884
Sotomayor’s nya spanska fältkanon 13 1884
Antagande af en ny officersrevolver i
Tyskland
13 1884
Otto Virgin (O. V.) Lt Fältartilleriets indirekta eld 2 13 1884
J. M-g. Ett besök på artilleriskjutplatsen
Jüterbog (Tyskland)
13 1884
Anteckningar ang krut för
artilleripjeser i främmande länder
13 1884
Infanterioff kommendering t kavaleriet
och artilleriet
13 1884
Franska artilleristaben och
artilleriets olika etablisementer
13 1884
Ersättning af servismanskap m. m. under
ett batteris eldstrid
13 1884
Österrikiska fästningsartilleriets
beväpning
13 1884
Den franska instruktionen för
reglerande af
granatkarteschelden,
utfärdad den 19 Maj 1883
13 1884
Fordonen vid tyska arméns
proviantkolonner
13 1884
Pågående försök vid italienska
fältartilleriet
13 1884
Försök med tyskt chokladkrut i England 13 1884
Skjutförsök i Spezia mot compound
pansarplåtar (Italien)
13 1884
Skjutförsök med stålprojektiler mot
pansar, utförda i Frankrike
13 1884
Krupps pansarbrytande projektil 13 1884
Krupps nyaste pansarplåtar 13 1884
Repetergevärfrågan i Österrike-Ungern 13 1884
Skjutningar mot artilleri, utförda vid
belgiska
infanteriskjutskolan
1883
13 1884
Repetergevärfrågan i Frankrike 13 1884
Tillverkningen vid de ryska
artillerietablissementen under 1881
13 1884
Tillgången på vapen den 1 Jan. 1882 13 1884
Italiens tillgång på handgevär med
dithörande ammunition
13 1884
Några uppgifter om ryska vallgeväret
m/77
13 1884
Personal och hästar vid det nyuppsatta
ridande italienska
artilleriet
13 1884
G. A-n Öfversigt öfver de viktigaste försöken
inom Österrikiska
artilleriet år 1882 och 1883
13 1884
Fältartilleristens beväpning (7
europeiska länder)
13 1884
Den franska instruktionen för
ammunitionsersättning i fält af
den 28 Febr. 1884
13 1884
G. F. Granatkarteschen med bakre
sprängladdning och enhetsrör
som enhetsprojektil
13 1884
Danska artillerikomitén 13 1884
Spanska artilleriskjutskolans
reglemente
13 1884
Artilleriskjutplatsernas i Preussen
begagnande af öfriga
truppslag
13 1884
Fältartilleriets framtida beväpning
(Tyskland)
13 1884
Pågående försök vid italienska
belägrings- och
fästningsartilleriet
13 1884
Reduktion af shrapnelskrotens vigt
(Italien)
13 1884
Skjutning mot kavaleri (Tyskland,
Ryssland)
13 1884
Franska marinartilleriets 24 o 30 cm.
framladdningsmörsare
13 1884
Patronhylsor af jern (Spanien) 13 1884
Amerikansk pneumatisk kanon 13 1884
Den första lärokursen i ryska
fältartilleriskjutskolan
13 1884
A J R Laval de (de L.) Lt Jarmanns förbättrade repetermekanism 13 1884
Otto Virgin (O. V.) Lt Bokanmälan (Generalstabe: Die
Thätigkeit der Belagerungs-
Artillerie vor Paris im Kriege 1870-71)
13 1884
Otto Virgin (O. V.) Lt Bokanmälan (Generalstabe: Die
Thätigkeit der Belagerungs-
Artillerie vor Paris im Kriege 1870-71)
13 1884
Lysholm (L.) Kn Bokanmälan (Schiess-Instruktion für die
Infanterie)
13 1884
Lysholm (L.) Kn Bokanmälan (Schiess-Instruktion für die
Infanterie)
13 1884
Gustaf Frumerie Lt Apparater afsedde att spara dragarne 13 1884
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
13 1884
Redogörelse för öfningsmarscher med
fullständigt utrustade 8
cm. batterier m/81, år 1883
13 1884
Jemförande skjutförsök med svenska
revolvern m/71 och en
schweizisk revolver m/82
13 1884
Uppgifter på den under år 1883 genom
artilleriets försorg
anskaffade materiel och ammunition
13 1884
A F Braune m fl Mj Artillerikomiténs betänkande:
Exercisreglemente för fästnings-
o positionsartilleriet
13 1884
A F Braune m fl Mj Artillerikomiténs betänkande:
Exercisreglemente för fästnings-
o positionsartilleriet
13 1884
A F Braune m fl Mj Artillerikomiténs betänkande:
Utrustningsplaner för
fästningspjeser
13 1884
A F Braune m fl Mj Artillerikomiténs betänkande:
Utrustningsplaner för
fästningspjeser
13 1884
Beskrifning af Gautier’s telemeter samt
dess användning
13 1884
Redogörelse för öfningsmarscher år 1884 13 1884
Utdrag ur rapport öfver försök med
eldhandvapen, år 1884
13 1884
Gottschalk Geijer Lt Artilleriskjutskolor i främande länder 14 1885
Holländska artilleriets öfningar och
försök 1883
14 1885
Otto Virgin Kn Plan för ryska artilleriets årliga
öfningar och instruktion för
dessas ledande
14 1885
Den sist skedda tillökningen af tyska
fältartilleriet
14 1885
Försök i Italien med 9 cm. bronsmörsare 14 1885
Nya franska skeppskanoner af stor
verkan
14 1885
Nya spanska skeppskanonen m/83, system
Hontoria
14 1885
Ny spansk 15 cm. kustkanon af gjutjern 14 1885
Kanon, system Hope, tillverkad vid
Terra Noire (Amerika m fl)
14 1885
Användning af Rottweiler-krut till
tyska infanterigeväret m/1871
14 1885
Fabrikation af stålprojektiler i
Italien
14 1885
Gevärsförsök i Frankrike 14 1885
Ställbar kollerloka från Martens &
Comp. i Stralsund
14 1885
Bokanmälan (Wagner:Laerebog i
almindelig Teknologi)
14 1885
Bokanmälan (Wagner:Laerebog i
almindelig Teknologi)
14 1885
A Brömsen von Kn Om kustbefästningars anfall och försvar 14 1885
A J R Laval de (de L.) Kn Något om brunkrutet 14 1885
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1883 till Oktober 1884
14 1885
Österrikiska artilleriets
reorganisation
14 1885
Skjutning med 6 cm. bergskanon från
Krupp
14 1885
Den nya materielen till de italienska
ridande batterierna
14 1885
Skjutningar med 15 cm. fästnings- o
belägringshaubits från
Krupp
14 1885
Jämförelseskjutningar mot pansarplåtar
vid Spezzia, Okt 1884
(Italien)
14 1885
Ny 24 cm. mörsare från Krupp 14 1885
Vapenfabrikation i Ryssland 14 1885
Infanterielden och artillerielden 14 1885
Österrikiska artilleriförsök, utförda
år 1884
14 1885
Otto Virgin Kn Utdr redogörelse f ryska artoffskolans
fältmässiga skjutn 1884
14 1885
Gottschalk Geijer Kn Bokanm (Prins Kraft: Militärische
Briefe III. Ueber Artillerie)
14 1885
Gottschalk Geijer Kn Bokanm (Prins Kraft: Militärische
Briefe III. Ueber Artillerie)
14 1885
Ammunitionsersättningen vid de
förnämsta europeiska
arméerna 1
14 1885
Österrikiska fältartilleriets nya
organisation
14 1885
Preussiska bestämmelser för
prisrigtnings utförande
14 1885
Qvadranter med afståndsindelning 14 1885
Schweiziska artilleriets försök 1884 14 1885
Den schweiziska 12 cm. mörsaren 14 1885
Ridande artilleriets beväpning
(Frankrike)
14 1885
Försök i England med granater laddade
med spränggelatin
14 1885
Försök i Spanien med 30,5 cm. och 25
cm. kanoner
14 1885
Spränglim (Belgien) 14 1885
Vattnets användning som sprängämne
(Nordamerika)
14 1885
Pfund-Schmids landtorpedo (Schweiz) 14 1885
Fredrik Leth Kn Bokanmälan (W Olsson: Ydre Ballistik) 14 1885
Fredrik Leth Kn Bokanmälan (W Olsson: Ydre Ballistik) 14 1885
Otto Virgin Kn Bokanmälan (von Sauer: Angriff und
Vertheidigung fester
Platze)
14 1885
Otto Virgin Kn Bokanmälan (von Sauer: Angriff und
Vertheidigung fester
Platze)
14 1885
Ammunitionsersättningen vid de
förnämsta europeiska
arméerna 2
14 1885
Om krigsspel 14 1885
Enhets- och perkussionsrör af ny
konstruktion
14 1885
Fredrik Leth Kn Om nyare metoder för balistiska
beräkningars utförande
14 1885
Fältmörsarfrågan i ryska armén 14 1885
Reorganisation af artilleriet i Spanien 14 1885
Den korta franska 155 mm. Kanonen 14 1885
Försök med den italienska 28 cm.
haubitsen
14 1885
”Om milhästens rationella
utfodring” samt ”om sadeltryck och
deras förekommande”
14 1885
Användandet av elektriskt ljus för
militära ändamål
14 1885
Portugisiska vapenbeställningar i
utlandet
14 1885
Skjutning från sjöbefästningar
(Holland)
14 1885
Införandet i Italienska fältartilleriet
af signal, utvisande under
fältmanövrer artillerieldens rigtning
14 1885
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
14 1885
Öfverste Gustaf Breitholtz in memoriam 14 1885
J. B. Major F. A. Ullén in memoriam 14 1885
Skjutfösök å Marma Augusti-September
1884
14 1885
Uppg på den under 1884 genom
artilleriets försorg anskaff-ade
materiel o am samt verkstälda byggnads- m.fl. arbeten
14 1885
D E Tigerhielm m fl Övlt Förslag till instruktion för utbildning
och öfningar vid
fältartilleriet afgifvet af artillerikomitén 1885
14 1885
F A Ullén Kn Franska artilleriets organisation o
artpersonalens utbildning
14 1885
Redogörelseför skjutningar å Marma 1885
(1. gången
gemensam
skjutskola!)
15 1886
Gottschalk Geijer Kn Artilleriet i försvarsstriden 15 1886
Victor Sandberg Kn Engelska fältlavetter av ny
konstruktion
15 1886
Herman Fleming Lt Frih Om elektroballistiska apparater 15 1886
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1884 till Oktober 1885
15 1886
Artilleri- o inghögskolans
skjutöfningar å Marma skjutfält
Augusti 1885
15 1886
E Mörck (översättn) Lt Skjutfälten i Tyskland 15 1886
Om taktiska öfningar för
fältartilleriet (Österrike)
15 1886
Danska fältartilleriets utbildning 15 1886
Förslag till reglerandet af elden vid
en större artilleristyrka
(Frankrike)
15 1886
Förändringar inom det ryska
fältartilleriet
15 1886
Kruppska skjutförsök 1883-85, utförda
på skjutplatsen vid
Meppen
15 1886
Försök m ett nytt handgevärskrut vid
krutfabriken i Rottweil
15 1886
Ny spansk 30,5 cm. kustkanon 15 1886
Skjutning med 43 cm. Armstrongkanon i
Italien
15 1886
Bokanmälan (Handbok för svenska arméns
befäl)
15 1886
Bokanmälan (Handbok för svenska arméns
befäl)
15 1886
Otto Virgin Kn Befästningskonsten vid det nutida
artilleriet
15 1886
A Werner Cronquist Kemist Studier öfver kanonkrutet 15 1886
Om utseendet af artilleriställningar 15 1886
Österrikiska artilleriförsök, utförda
år 1885
15 1886
Skjutförsök mot hartgusspansar vid
Spezia (Italien)
15 1886
Granater med brisant sprängladdning 15 1886
Ryska skjutningar mot pansar med 28 cm
stålprojektiler från
Krupp o Saint Chamond
15 1886
Artilleriförsök i Schweiz utförda år
1885
15 1886
Schweiziska artillerikommisionens
förhandlingar år 1885
15 1886
Redogörelse för försök utförda med en
35 kaliber lång 40 cm
kanon från Krupp
15 1886
Krut- och kolanalyser utförda i
Ryssland
15 1886
Repetergevärsfrågan i Frankrike 15 1886
Gevärsfrågan i Danmark 15 1886
La section technique de l’artillerie 15 1886
Om ammunitionsutrustningen vid tyska
fältartilleriet
15 1886
Bokanm (Hungerbühler: Die
schweizerische Militärmission
nach dem Serbisch-bulgarische Kriegsschauplatze)
15 1886
Bokanm (Hungerbühler: Die
schweizerische Militärmission
nach dem Serbisch-bulgarische Kriegsschauplatze)
15 1886
William Bergman U-lt Taktiska fordringar på infanterigeväret
och repetereldens
betydelse
15 1886
Rohne Pr mj Eldens ledning vid en artilleridivision
(Preussen)
15 1886
Engelska artilleriförsök utförda vid
Lydd åren 1882 och 1883
15 1886
Skjutförsök med fältkanoner och
fältmörsare mot
fältbefästningar, utförda i Ryssland
15 1886
Kapten Unges afståndsmätare 15 1886
Axel Stendahl Kn Bokanm (Stendahl: Die erste Schlacht im
Zukunftskriege)
15 1886
Axel Stendahl Kn Bokanm (Stendahl: Die erste Schlacht im
Zukunftskriege)
15 1886
Betraktelse öfver de senaste
fälttjenstöfningarna med särskilt
afseende å artilleriets användande
15 1886
Några anmärkningar med anledning af
förestående
betraktelser
15 1886
Otto Virgin Kn Utdrag ur redogörelse för ryska
artilleriofficersskolans
fältmässiga skjutningar 1885
15 1886
Skjförsök med belägrings- o
fästningspjeser utförda i Ryssland
1884 och 8585
15 1886
Den tyska instruktionen för
afdelningschefer vid artilleriet
15 1886
Nya inskjutningsregler för österrikiska
fältartilleriet
15 1886
Ryska fältartilleriets taktiska
användning
15 1886
Manskapets utbildning vid tyska
fältartilleriet
15 1886
Den föreslagna tillökningen af det
tyska fältartilleriet
15 1886
Krupps skjutförsök med en
snabbskjutande 8,4 cm.
skeppskanon
15 1886
Utdrag ur embetsskrifvelser enl
särskild innehållsförteckning
15 1886
Uppgifter om den 1885 genom
artilleriets försorg anskaffade
materiel och am samt verkstälda byggnads- m.fl arbeten
15 1886
E F Klercker af Kn Reserapport: Holländska
fältartilleriets organisation och
utbildning
15 1886
D E Tigerhielm m fl Övlt Förslag till instruktion för utbildning
och öfningar v artilleriet,
afgifvet af artillerikomitén hösten 1885.
Fästningsartilleriet
15 1886
Försök med 16 cm. kanon fm/84 vid
Bofors Okt. 1886
15 1886
F A Spak Kn Kort historik öfver inom sv armén
begagnade rid-, anspanns-
och stallpersedlar fr 30-åriga kriget intill nuvarande tid
16 1887
Redogörelse för artilleriregementenas
öfningar från Oktober
1885 till Oktober 1886
16 1887
Fredrik Leth Kn Om rigtning af fältkanoner 16 1887
P Durand Fr divc Om fältartilleriets marscher 16 1887
Redogörelse för artilleriskjutskolan å
Marma 1886
16 1887
Det tyska repetergeväret 16 1887
Axel Stendahl Kn Studier rörande positionsartilleriet
och dess användning
16 1887
De franska kustbatteriernas bestyckning
1
16 1887
Instruktion för franska artilleriets
användning under strid
16 1887
P Durand Fr divc Artilleriets krigsmarscher 16 1887
Eldens ledning vid artilleridivision 16 1887
Om tyska arméns fredsstyrka 16 1887
Delningen af den tyska
”Generalinspektion der Artillerie”
16 1887
Ecole militairede l’artillerie et du
génie i Versailles
16 1887
De nyaste framstegen på eldhandvapnenas
område
16 1887
Mannlichergeväret i Belgien 16 1887
Kompaniammunitionsvagn i Österrike 16 1887
Italienska artilleriets omorganisation 16 1887
Bakladdningsmekanism och tätinrättning
vid fältkanoner af de
Banges system
16 1887
De franska kustbatteriernas bestyckning
2
16 1887
Den tyska instruktionen för utbildning
af rigtare vid fältartilleriet
af år 1887
16 1887
Österrikiska artilleriförsök, utförda
år 1886
16 1887
Om artillerimanövern vid Châlon 1887 16 1887
Om ändring av inskjutningsreglerna för
fältart i Frankrike
16 1887
Franska fältartilleriets ”obus à
mitrailles”
16 1887
Om ryska artillerimaterielen 16 1887
Ryska skjförsök för att utröna verkan
af fältartilleriets eld på
stora afstånd
16 1887
Fortsättning af de Krupppska försöken
med 28 cm. haubits
16 1887
Englands 110 tons kanon och Krupps 40
cm. kanon
16 1887
Pralongeväret 16 1887
Portugisiska repetergeväret m/1886 16 1887
V H O Madsen Kn Försök till bestämning af
tryckförhållanden på olika ställen i en
8 mm gevpipa
16 1887
Otto Virgin Kn Utdrag ur redogörelsen för ryska
artilleriofficersskolans
fältmässiga skjutningar 1886
16 1887
Å. N-t
Leave A Comment