August 7, 2020

Försök med granatkastarförband

Hemvärnet

Försök med granatkastarförband

Hans-Göran Johansson

Hans-Göran Johansson

Hans-Göran ”HG” Johansson fyrar av ett brett leende efter att han har avslutat den första omgången utbildning av Nationella skyddsstyrkorna/Hemvärnets försök med granatkastarförband. Ett försök som drivs av Dalregementsgruppen i Falun.

– Jag kan inte vara annat än imponerad över att så mycket kunskap om batteriplatstjänst sitter kvar i mina elevers huvuden. För egen del var det nästan sju år sedan jag lämnade Försvarsmakten och det är klart att jag känner att jag har vissa kunskapsluckor att ta ikapp. Mina elever gjorde sin värnplikt för 15 år sedan och än längre tillbaka men har ändå mycket detaljkunskaper kvar i sina skallar, säger HG.
Själv arbetar han idag med att leda utbildningsprojekt inom Trafikverkets nationella HR-avdelning med säte i Borlänge. Han har dock gedigen erfarenhet av granatkastartjänst sedan drygt tjugo år tillbaka och fick frågan från Dalregementsgruppens chef i Falun, överstelöjtnant Mikael Lundin, om han vill vara en av plutonens instruktörer med ansvar för all batteriplatsutbildning med fokus på handhavande av SKER (Skjutelementräknare).

Försvarsmaktens utvecklingsplan

Försöket med Dalabataljonen i fokus görs med stöd av Försvarsmaktens utvecklingsplan (FUP). Enligt FUP ska hemvärnsförbanden/Nationella skyddsstyrkorna under perioden 2017-2023 ”tillföras ett lämpligt granatkastarsystem”.
– En utveckling som är en konsekvens av den återupptagna nationella försvarsplaneringen. Att vi inom Hemvärnet ska ha förmåga till eget understöd av indirekt eld är då en viktig komponent för att kunna lösa stridsuppgiften skydda och försvara vid högre konfliktnivåer. En slutsats som den senaste försvarsberedningen är enig om, säger Mikael Lundin.

Rekryteringskampanj

Under våren har en rekryteringskampanj framgångsrikt genomförts riktad mot f.d. värnpliktiga soldater och officerare med bakgrund inom granatkastare och artilleri. Under hösten genomförs kompletterande utbildning av chefer och instruktörer och den avslutas med en krigsförbandsövning i november för samtliga soldater.
En central fråga i samband med försöksverksamheten är om det är möjligt att rekrytera, utbilda och vidmakthålla granatkastarförband inom hemvärnets utbildningssystem.
– En viktig fråga för vårt försök är att utröna om det är möjligt och vad det kostar att befattningsutbilda GMU-soldater med tre månaders utbildning, säger Lundin.
Organisations- och metodförsöket sker också samtidigt som arbetet med nästa generation målsättning för insatsorganisation 2018 pågår med preliminärt fastställande i slutet av år 2016. HG Johansson ser fram emot kommande utbildningsomgång med målet att genomföra den första skarpskjutningen under våren 2015.
– Jag känner stor tilltro till mina elever och de andra soldaterna i plutonen. Det finns ett härligt ”go” i gänget. Personligen har jag inga bekymmer med att, så länge säkerheten är uppfylld enligt gällande krav, mina elever överglänser instruktören. Vårt mål är nu att klara den kommande certifieringen, säger HG Johansson.
– En framgångsfaktor är också ett nära samarbete med manöverbataljonens granatkastarplutoner vid Livgardet. Uppdraget ska naturligtvis även genomföras i nära samverkan med Försvarsmaktens funktions- och sakområdesansvariga för indirekt eld och granatkastarfunktion, poängterar Mikael Lundin.

 

Comments are closed.