August 3, 2020

Högtryck inför BG 13

Radarmodul1 BVS10
Högtryck i planeringen inför Battle Group 13

Radarsystem i unikt samarbete

Nu är det högsta fart i arbetet för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet med den kommande insatser i Battle Group 13 (EUBG 13), en EU-stridsgrupp som leds av Storbritannien under andra halvåret 2013.

Vid en koordineringskonferens i EU den 23 april 2009 
deklarerade Sverige sin avsikt att delta i den brittiska stridsgruppen. Övriga deltagande länder förutom Sverige och Storbritannien är i nuläget Lettland, Litauen och Neder-länderna. Det svenska styrkebidraget består av stabsofficerare samt ett förband bestående av en Luftvärnsunderrättelsepluton
UndE 23, en Artillerilokaliseringsradargrupp ARTHUR, en CBRN-pluton (Chemical, biological, radiological, and 
nuclear defense) samt stödresurser.
Bataljonen från Storbritannien som har ansvar för beredskapen är 42nd Commando Royal Marines. Beredskapstiden är från 2013-07-01 till 2013-12-31 (stridsgruppen ska kunna verka under insats i 120 dagar från sista beredskapsdag).

Gemensam sensorenhet

Tidigt i planeringsskedet initierades från lägsta nivå ett samarbete mellan Artilleriregementet och Luftvärnsregementet eftersom radarsystemen kan lösa flera gemensamma uppgifter. En av dessa uppgifter är funktionen att varna för inkommande indirekt eld från motståndaren. ARTHUR-enheten och UndE 23-enheten arbetar för att skapa en gemensam sensorenhet för att stödja Storbritannien under EUBG 13.

Enheterna har övat tillsammans under en stabsövning i Storbritannien i början av 2013. Under våren kommer samövning att genomföras i Sverige innan den svenska styrkan kommer att åka över till Storbritannien för att samöva med hela stridsgruppen.

Unikt samarbete
Radarmodul2 BVS10

Radarmodul monterad på BVS10

Samarbetet mellan ARTHUR och UndE 23 är unikt och enheterna ser det som mycket positivt att få samarbeta med varandra och dra lärdomar om hur radarsystemen tillsammans kan nyttjas. Enheten tror att samarbetet kommer att utveckla radarsystemen. Samarbetet skall förhoppningsvis inte vara unikt för EUBG 13 utan att detta är en start på ett utvecklat samarbete mellan Artilleriregementet och Luftvärnsregementet inom radarsystem. En artikel och bilder från övningen i Storbritannien kommer att publiceras i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Text: Löjtnant Niklas Collin, radarplutonchef Artilleriregementet.

Comments are closed.