September 26, 2020

Utveckling av brigadförmåga, prioriterat arbete för Arméinspektören

Brigadstabens stridsledning i arbete.
Sent på hösten 2010 fick Markstridsskolan (MSS) uppgiften av Arméns Taktiska Stab (ATS) att starta och sammanhålla arbetsgruppen ”Brigadförmåga” med visionen och målbilden att försvarsmakten (FM) år 2020 ska ha utvecklat full förmåga att verka i nationell och multinationell brigadstruktur. Artilleristen och överstelöjtnanten Sten-Olof Olsson leder arbetsgruppen och skriver om arbetet unikt för Artilleri & Luftvärn.
Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson

Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson

Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson

Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson är före detta Bergslagsartillerist. Sedan 2004, då A 9 i Kristinehamn avvecklades, arbetar Sten-Olof Olsson på Markstridsskolan med taktik, metodik och förbandsutveckling.

Broläggningsvagn under framfyckning.

Broläggningsvagn under framfyckning.

”Vid årsskiftet 2010/2011 fick undertecknad förmånen att leda MSS arbetsgrupp om återtagning av brigadförmågan. Arbetsgruppen består av representanter från Livgardet, I 19 (3. Brigadstaben), K 3, P 4 (2. Brigadstaben), P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, MSS, SSS, LSS, FMTS, SkyddC och FMUndSäkC.

Innan jag går in på arbetets framfart så här långt vill jag definiera några viktiga ord och vad som avses med dem:

  • Brigad: ett fast organiserat förband (som förr), detta kommer FM inte ha i överskådlig tid.
  • Brigadstruktur: ett för uppgiften behovssammansatt förband innehållande 3-5 manöverbataljoner, funktions- förband (funktionsförbanden är inte alltid bataljoner), med förmågan att vara ett kombinerat vapensystem. Förbandet leds av en brigadstab med stöd av betjäningsförband.
  • Brigadförmåga: förbandets/enheten och/eller förmågan att samordnat verka i en brigadstruktur eller brigad i syfte att leverera högsta möjliga effekt.

I ett försämrat omvärldsläge och efter nödvändig tillväxt och återtagande, skall insatsorganisationen (IO) kunna utveckla förmåga att sätta samman brigader som skall ha förmåga att slå en högteknologisk motståndare av bataljons storlek förstärkt med bl. a. stridsvagnar, funktionsförband och med understöd av flyg/stridshelikoptrar.

Brigadstabens stridsledning i arbete.

Brigadstabens stridsledning i arbete.

Gemensam bild

Efter dialog med ATS om uppgiftens innebörd påbörjades arbetet. Första steget var att skapa en gemensam bild av vad som skall uppnås och hur lång tid det kan ta att nå till den nivån. Insatsmiljön för brigadförmåga definierades till Sverige och närområdet i all förekommande väderlek och ljusförhållanden. En analys gjordes av uttalade och implicita krav mot ett antal olika typstridssituationer. Dessa samman- ställdes under 2011 till ett utkast till operativa ramvillkor (U Opramvillkor).

Efter fastställande av ATS blev detta den förmåga som skall uppnås. Parallellt med detta genomfördes spel med en ”IO 14 Brigad” med tre mekaniserade skyttebataljoner med stridsfordon 90, varav två förstärkta med stridsvagn 122. Förbandets uppgift var att slå den dimensionerande motståndaren (se ovan). Slutsatserna efter spelet pekade på många brister i organisationen, inte så överraskande då förbanden i IO 14 inte är avsedda att verka i en brigadstruktur.

Bristande rörlighet

Några viktiga slutsatser som drogs var avsaknaden av bri- gadspaningsförmåga, bristen på rörlighet över vattendrag, uthålligheten (ett logistikkoncept som i alla dess delar inte är sammanhållet) och förmågan till verkan, främst med in- direkt eld som är underdimensionerad för slå-uppgifter på grund av brist på förstärkningsartilleri.

Resultatet av spelet och tidigare fältövningar på IO 14 utgjorde startpunkten, den förmågenivå FM har idag och U Opramvilkor är grunden för den förmågenivå som skall uppnås till det ansatta året 2020.

Under hösten 2011 genomfördes två spelveckor för att pröva en utvecklad IO med 122/90-bataljoner, stridsteknisk broläggare, förstärkt logistik och brigadspaningsförmåga. Utifrån detta utarbetades en systemutvecklingsplan (SUP) för Brigadförmåga 2011, med andra ord, planen för hur utvecklingen skall genomföras för att nå slutmålet.

Planen och arbetet har föredragits för ett antal generaler samt ÖB och reaktionerna har överlag varit positiva. Slutsatser som dragits efterhand har tillvaratagits i typförbandsutvecklingen inom ATS. Vid en jämförelse av den förmåga som IO 14 hade hösten 2010 då Arméinspektörens fältövning genomfördes och den förmågan som organisationen vilken aviserats våren 2012 har det skett en väsentlig utveckling. Men det kvarstår mycket arbete innan målbilden är uppfylld.

Arméinspektören Berndt Grundevik i samtal med befäl.

Arméinspektören Berndt Grundevik i samtal med befäl.

Revidering av ramvillkor

Under första halvåret 2012 har en revidering av U Ramvillkor genomförts och en remiss 1 på SUP Brigadförmåga 2013 kommer att sändas ut till sommaren. Ett utkast TOEM för en brigad med förmåga att slå den normerade motståndaren har också utarbetats. Vidare har arbetet med att genomlysa logistikkedjan, från främre förband genom brigadstrukturen till FMLOG bakre nivå, påbörjats. Detta för att klara ut om förbanden kan genomföra strid enligt de stridsfrekvenslinjaler som finns i Krigsförbandsspecifikationerna (KFS, jämför de gamla TOEM). Det pågår också ett arbete att utarbeta en SUP Markunderrättelser på MSS som bland annat byg- ger på de slutsatser som dragits av brigadförmågearbetet. Till årsskiftet skall en SUP brigadförmåga 2013 vara utarbetad samt text till ny AUP finnas. Under första halvåret 2013 skall arbetet avrapporteras i form av en slutrapport och ett förslag hur arbetet fortsatt skall bedrivas.

Utvecklad insatsorganisation

Vad ger brigadförmåga? Det skapar en möjlighet att ha en väl samordnad förmåge-, funktions- och typförbandsut- veckling för markförbanden. Förmågan att kunna verka i en brigadstruktur är en förutsättning för att kunna verka i bataljonsstridsgrupper – inte ett motsatsförhållande. Det ger också en förmåga att kraftsamlat och samordnat möta en motståndare. IO 14 har utvecklats under arbetets gång med stöd av de slutsatser som dragits. I skrivande stund har uppgiften gått till ATS och PROD A med stöd av MSS att studera en utvecklad IO 14 med 122/90 bataljoner och ett embryo till brigadspaningsförmåga.”

Citat ur Arméns utvecklingsplan (AUP) 2012:

”Arméns mål – att i brigads ram kunna slå en kvalificerad och konventionellt uppträdande motståndare – ställer krav på utveckling av arméns förband. Samtliga manöver- och huvuddelen av funktionsbataljonerna ska vara dimensionerade för att leverera förmåga i brigads ram. Dimensioneringen ska utgå från ett väl beskrivet sam- manhang där motståndaren samt tids- och rumsförhållanden är beskrivna.”

Comments are closed.